d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحاکمی پرسید 1 سال قبل

به دلیل بیماری از همسرم جدا شدم و اکنون همسرم فوت نموده است آیا از اموال او ارث می برم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله تحت شرایطی از اموال او ارث می برید .

فهرست