میردامادی پرسید 2 ماه قبل
پدر و برادرم فوت نموده اند که تاریخ فوت برادرم را دقیقا نمی دانیم اما تاریخ فوت پدرم مشخص می باشد آیا برادرم از پدرم ارث می برد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله ارث می برد .

فهرست