کاظم پرسید 2 ماه قبل
با سلام

زنم فوت نموده است و ما بچه نداریم من چه میزان از او ارث می برم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

یک دوم از اموال همسر خود ارث می برید .

فهرست