کاظم پرسید 1 سال قبل
با سلامزنم فوت نموده است و ما بچه نداریم من چه میزان از او ارث می برم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

یک دوم از اموال همسر خود ارث می برید .