d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاظم پرسید 1 سال قبل
با سلام

زنم فوت نموده است و ما بچه نداریم من چه میزان از او ارث می برم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

یک دوم از اموال همسر خود ارث می برید .

فهرست