d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسعیدی پرسید 1 سال قبل
سلام وقتتون بخیر ما از بانک تسهیلات گرفتیم به اعتبار یک ملک به مساحت 200 متر، اکنون بانک برای آن اجراییه گرفته و دستور اجراییه هم صادر شده تا به مزایده بزاره آیا ما می توانیم اشتباه در صدور اجراییه را ادعا کنیم تا باطل شود آیا دادگاه ترتیب اثر می دهد
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله دادگاهی که اجرائیه صادر کرده می تواند راساً به تشخیص خود و یا به درخواست هر یک ازطرفین به اقتضای مورد، اجرائیه بانک را باطل یا تصحیح نماید. در صورتیکه بر مبنای همان اجرائیه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادرو یا دستور استرداد مورد اجرا شده صادر می شود.

فهرست