سمیه خزایی پرسید 2 سال قبل
شخص مدیرعامل از نظر تعزیرات حکومتی شهرستانی به جزای نقدی جریمه شد و مهلت 20 روزه اعتراض به رای را دارد ادامه کار نامبرده تا رای قطعی چگونه است
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

سلام هیچگونه مشکلی ندارد در باب انجام امور مدیریت عاملی