d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسعید پرسید 1 سال قبل
سلام – بنده در یک شرکت ریخته گری مشغول کار هستم. این شغل جزء مشاغل سخت محسوب می شود چون مدت خیلی طولانی جلوی کوره هستیم و می تواند به بدن آسیب برساند. کارفرمای بنده جدای این کاری که من انجام میدهم کارهای اضافی مثل جابجا کردن بارها با لیفتراک و ……. از من میخواهد که وظیفه من نیست و حقوقی هم بابت این کارهای اضافه بنده پرداخت نمیکند. آیا ایشان می توانند این کارها را از من بخواهند؟ آیا می توانم بابت این کار شکایتی از ایشان بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – طبق ماده 61 قانون کار ، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است. اگر ایشان مبلغی بابت این اضافه کاری ها به شما پرداخت نمی کنند می توانید شکایت کنید ولی طبق ماده فوق این کار ممنوع است.

فهرست