d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایان مهر پرسید 1 سال قبل
با سلام

در زمان تنظیم صورت مجلس تفکیکی در محل حضور نداشته ام , آیا می توانم نسبت به طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نمایم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله در صورت عدم حضور و امضاء صوذت مجلس تفکیکی , طرح دادخواست صورت مجلس تفکیکی امکان پذیر می باشد

فهرست