قبادی پرسید 2 ماه قبل
ملکی از پدرم به ما ارث رسیده که دارای حق شفعه است و شریک پدرم قصد فروش آن را دارد آیا به تنهایی میتوانم اخذ به شفعه نمایم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر در صورت وجود وراث دیگر همه وراث با یکدیگر می بایست نسبت به اخذ به شفعه اقدام نمایند

فهرست