قبادی پرسید 1 سال قبل
ملکی از پدرم به ما ارث رسیده که دارای حق شفعه است و شریک پدرم قصد فروش آن را دارد آیا به تنهایی میتوانم اخذ به شفعه نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر در صورت وجود وراث دیگر همه وراث با یکدیگر می بایست نسبت به اخذ به شفعه اقدام نمایند