d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهانیه پرسید 1 سال قبل
با سلام

در زمان عقد نکاح ، همسرم اختیار تعیین مهر را به من داده است ، به چه میزان حق تعیین مهر دارم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بیش از مهرالمثل نمی توانید اقدام به تعیین مهر نمایید .

فهرست