هانیه پرسید 2 سال قبل
با سلامدر زمان عقد نکاح ، همسرم اختیار تعیین مهر را به من داده است ، به چه میزان حق تعیین مهر دارم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بیش از مهرالمثل نمی توانید اقدام به تعیین مهر نمایید .