d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمفید پرسید 1 سال قبل
باسلام. شخصی ادعا میکنه اختراعی داره و ثبتش هم کرده… چطور بفهمیم حقیقت داره یا خیر؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام؛ از طریق سامانه iripo.ssaa.ir

فهرست