مددی پرسید 1 سال قبل
با سلاماز متولی موقوفه زمینی را اجاره کرده ایم و به من اجازه داده شده به هزینه خود در آن اعیانی احداث نمایم مشروط بر اینکه اعیانی مورد نظر در مالکیت موجر قرار بکیرد آیا شرط از نظر شرع و قانون صحیح می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شرط مذکور صحیح و لازم الاجرا می باشد