d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمددی پرسید 1 سال قبل
با سلام

از متولی موقوفه زمینی را اجاره کرده ایم و به من اجازه داده شده به هزینه خود در آن اعیانی احداث نمایم مشروط بر اینکه اعیانی مورد نظر در مالکیت موجر قرار بکیرد آیا شرط از نظر شرع و قانون صحیح می باشد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شرط مذکور صحیح و لازم الاجرا می باشد

فهرست