d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمجتبي سرايي پرسید 12 ماه قبل
ددرقرارداد مشاركت درساخت مالك هستم وسازنده طبق راي دادگاه بدوي وتجديدنظر واجراي احكام ملزم به ايفاي تعهدات واخذ پايانكار و صورتمجلس تفكيكي شده است.باتوجه به اينكه مدت 7سال از تحويل ملك به بنده گذشته ايا ميتوانم دادخواست اجرت المثل هم بدهم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

بله می توانید مطالبه اجرت المثل کنید

فهرست