مجتبي سرايي پرسید 1 سال قبل
ددرقرارداد مشاركت درساخت مالك هستم وسازنده طبق راي دادگاه بدوي وتجديدنظر واجراي احكام ملزم به ايفاي تعهدات واخذ پايانكار و صورتمجلس تفكيكي شده است.باتوجه به اينكه مدت 7سال از تحويل ملك به بنده گذشته ايا ميتوانم دادخواست اجرت المثل هم بدهم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید مطالبه اجرت المثل کنید