مجتبي سرايي پرسید 4 هفته قبل
ددرقرارداد مشاركت درساخت مالك هستم وسازنده طبق راي دادگاه بدوي وتجديدنظر واجراي احكام ملزم به ايفاي تعهدات واخذ پايانكار و صورتمجلس تفكيكي شده است.باتوجه به اينكه مدت 7سال از تحويل ملك به بنده گذشته ايا ميتوانم دادخواست اجرت المثل هم بدهم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 هفته قبل

بله می توانید مطالبه اجرت المثل کنید

فهرست