d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیاوش پرسید 1 سال قبل
شریکم درخواست فسخ معامله را نموده است و دادگاه رای به فسخ معامله داده است آیا اجرت المثل نیز به آن تعلق می گیرد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله

فهرست