سیاوش پرسید 2 ماه قبل
شریکم درخواست فسخ معامله را نموده است و دادگاه رای به فسخ معامله داده است آیا اجرت المثل نیز به آن تعلق می گیرد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست