d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجعفری پرسید 9 ماه قبل
آیا اقدام به نوسازی ملک نیازمند دریافت مجوز از شهرداری می باشد
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

بله

فهرست