جعفری پرسید 2 ماه قبل
آیا اقدام به نوسازی ملک نیازمند دریافت مجوز از شهرداری می باشد
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست