جعفری پرسید 2 سال قبل
آیا اقدام به نوسازی ملک نیازمند دریافت مجوز از شهرداری می باشد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله