d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسودابه پرسید 1 سال قبل
آیا پدر و مادر اجازه تنبیه فرزند خود را دارند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله اما نمی توانند خارج از حدود اذن تنبیه نمایند .

فهرست