d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aافرا پرسید 1 سال قبل
اگر شخصی خانه پدرش را اجاره بدهد پدر میتواند شکایت کند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

پدر میتواند شکایت انتقال مال غیر را مطرح نماید.

فهرست