d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعلیرضا پرسید 1 سال قبل
با سلام

در قرارداد اجاره شرط کرده بودم مستاجر حق اجاره دادن به دیگری را ندارد اما مستاجر برخلاف توافق عمل نموده است چگونه می توانم از او شکایت کنم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید نسبت به فسخ قراداد اجاره اقدام نمایید

فهرست