علیرضا پرسید 1 سال قبل
با سلامدر قرارداد اجاره شرط کرده بودم مستاجر حق اجاره دادن به دیگری را ندارد اما مستاجر برخلاف توافق عمل نموده است چگونه می توانم از او شکایت کنم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید نسبت به فسخ قراداد اجاره اقدام نمایید