صمیمی پرسید 2 سال قبل
صاحب آپارتمانی هستم که به علت صدور قرار تامین خواسته به جهت پرداخت چک توقیف گردیده است و در حال حاضر قصد اجاره آپارتمان را دارمآیا می توانم با توجه به این که ملک در بازداشت می باشد , نسبت به اجاره دادن آن اقدام نمایم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

از آنجاکه با بازداشت ملک , تنها مالک حق انتقال قطعی آن را از دست می دهد و نمی تواند ملک را به دیگری انتقال دهد اما می تواند از ملک منتفع گردد یا آن را به دیگری اجاره داد . شما می توانیذ ملک خود را به دیگری اجاره دهید .