d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصمیمی پرسید 1 سال قبل
صاحب آپارتمانی هستم که به علت صدور قرار تامین خواسته به جهت پرداخت چک توقیف گردیده است و در حال حاضر قصد اجاره آپارتمان را دارم

آیا می توانم با توجه به این که ملک در بازداشت می باشد , نسبت به اجاره دادن آن اقدام نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

از آنجاکه با بازداشت ملک , تنها مالک حق انتقال قطعی آن را از دست می دهد و نمی تواند ملک را به دیگری انتقال دهد اما می تواند از ملک منتفع گردد یا آن را به دیگری اجاره داد . شما می توانیذ ملک خود را به دیگری اجاره دهید .

فهرست