d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعلی آجیلفروش پرسید 1 سال قبل
آیا میزان اجاره بعد از ساخت مغازه به مقدار فعلی باقی میماند یا میتوان قیمت جدیدی تعیین نمود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بر اساس همان مبلغ قبلی میباشد

فهرست