میهنی پرسید 2 سال قبل
سلام. زمینی که فاقد سند رسمی باشد و در حاشیه شهر واقع شده است، شرکت گاز بدون اجازه مالک لوله گاز از آن عبور داده است. مالک چه اقدامات قانونی اعم از حقوقی و یا کیفری و در کدام مرجع قانونی می توان انجام داد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. دعوای اثبات و احراز مالکیت و مطالبه خسارت را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نمائید.