d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیهنی پرسید 1 سال قبل
سلام. زمینی که فاقد سند رسمی باشد و در حاشیه شهر واقع شده است، شرکت گاز بدون اجازه مالک لوله گاز از آن عبور داده است. مالک چه اقدامات قانونی اعم از حقوقی و یا کیفری و در کدام مرجع قانونی می توان انجام داد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. دعوای اثبات و احراز مالکیت و مطالبه خسارت را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نمائید.

فهرست