d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپویا پرسید 1 سال قبل
سلام. پدرم ملکی را طی سند عادی به من داده بودند و بخشی از آن را مهریه خانمم قرار دادم اما در عقدنامه ذکر نشد. بعد از اینکه سند ملک آماده شد به علت بدهی به شهرداری انتقال سند رسمی آن به نام من ممکن نشد بعد از فوت پدرم ورثه ادعا کردند که ملک برای آنهاست. آیا می توانم با این اسناد و مدارک، مالکیت خود را اثبات نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله می توانید دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی را علیه کلیه ورثه ارائه نمائید.

فهرست