پویا پرسید 1 سال قبل
سلام. پدرم ملکی را طی سند عادی به من داده بودند و بخشی از آن را مهریه خانمم قرار دادم اما در عقدنامه ذکر نشد. بعد از اینکه سند ملک آماده شد به علت بدهی به شهرداری انتقال سند رسمی آن به نام من ممکن نشد بعد از فوت پدرم ورثه ادعا کردند که ملک برای آنهاست. آیا می توانم با این اسناد و مدارک، مالکیت خود را اثبات نمایم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله می توانید دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی را علیه کلیه ورثه ارائه نمائید.