صفری پرسید 2 سال قبل
سلام بنده 400 متر از ملک ثبت شده را با سند عادی از فروشنده خریدم اما تفکیک آن جهت تنظیم سند رسمی مشکل قانونی دارد می توانم با تنفیذ معامله مالکیت خودم را اثبات کنم تا در ادارات دولتی به رسمیت شناخته شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر این گونه دعاوی تنفیذ معامله اصولا قابلیت استماع ندارد زیرا با وجود مواد 22 قانون ثبت و مواد 24/47و 48 قانون ثبت انتقال مالکیت از زمان انتقال رسمی ملک به متقاضی ایجاد می شود و تایید یا اعلام صحت قرارداد توسط محاکم قضایی ایجاد مالکیت نمی کند.