d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصفری پرسید 1 سال قبل
سلام. ملکی فاقد سابقه ثبتی بوده که همسر بنده اولین مالک این ملک بوده بعد از فوت ایشان ، فرزندانم طی مبایعه نامه عادی ملک را به بنده وگذار کردند. من دادخواست اثبات مالکیت دادم اما قاضی پرونده به این استناد که دادخواست اثبات مالکیت به تنهایی مسموع نیست دعوا رو رد کرده. سوالم این است که آیا برای املاک فاقد سابقه ثبتی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم وجود دارد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با توجه به اینکه ملک فاقد سابقه ثبتی می باشد نمی توانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمائید چنانچه در اصل مالکیت اختلافی وجود ندارد می توانید از طریق اداره ثبت محل اقدام و تقاضای صدور سند مالکیت نمائید.

فهرست