d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aایزدی پرسید 1 سال قبل
سلام. اگر در شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی جهت پرداخت نفقه صادر شده باشد در صورتی که دعوای تمکین از طرف زوج در دادگاه طرح شده باشد ولی شورا زوج را ملزم به پرداخت نفقه به زوجه تا یکسال نماید آیا می توان با توجه به اینکه زوجه تمیکن ندارد گزارش اصلاحی را بعد از قطعی شدن دادنامه تمیکن کان لم یکن نمود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی سازش نامه تلقی می گردد لذا هیچ حکم قضایی نمی تواند مفاد آن را ملغی نماید.

فهرست