منفرد پرسید 1 سال قبل
سلامآیا ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای شهر می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت مرجع قضایی می باشد