d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمنفرد پرسید 1 سال قبل
سلام

آیا ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای شهر می باشد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت مرجع قضایی می باشد

فهرست