d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسجادی پرسید 1 سال قبل
اگر وکیل یه معامله ای کنه که باطل بشه بعدا وکالتنامش هم باطل میشه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بطلان قرارداد ارتباطی به قرارداد وکالت ندارد.

فهرست