d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمدی پرسید 1 سال قبل
سال 91 یک شخصی روی سند مادرم وام گرفت ارزش ملک آن زمان 400 میلیون بوده بانک هیچ اخطاری به ما ندادند وقتی اجرائیه صادر شد متوجه شویم ایشان وام را تسویه نکرده رفتیم بانک بخشی از مبلغ را پرداخت کردیم بخشی دیگر را تقسیط کردند الان که اقساط تمام شده رفتیم بانک سند ملک را بگیریم گفتند سند به نام بانک شده. ما چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که زمان مراجعه شما به بانک هنوز عملیات اجرایی خاتمه نیافته بود و بانک اقدام به دریافت مبلغ وام از شما نموده انتقال سند به نام بانک تخلف می باشد و می توانید علیه بانک طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده و ابطال سند و فک رهن را در مراجع قضایی طرح نمائید.

فهرست