توسلی پرسید 2 سال قبل
سلام طی یک دستنوشته ای امضای پدر ودوشاهد هست که همگی فوت شدنددرهنگام تنظیم قولنامه دختر۱۲سال داشته وکاتب هم روحانی مسجدمحل بوده آن هم فوتشده نظرتان در مورد نداشتن امضای دخترچی هست آیا شاکی میتوانداین محموله را ابطال کنده باتشکر ،
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام پدر یا همان مصالح به ولایت از طرف دختر یا همان مصالح قبول صلح کرده در نتیجه مشکلی ندارد