d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتوسلی پرسید 12 ماه قبل
سلام طی یک دستنوشته ای امضای پدر ودوشاهد هست که همگی فوت شدنددرهنگام تنظیم قولنامه دختر۱۲سال داشته وکاتب هم روحانی مسجدمحل بوده آن هم فوتشده نظرتان در مورد نداشتن امضای دخترچی هست آیا شاکی میتوانداین محموله را ابطال کنده باتشکر ،
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام پدر یا همان مصالح به ولایت از طرف دختر یا همان مصالح قبول صلح کرده در نتیجه مشکلی ندارد

فهرست