میکاییل پرسید 2 سال قبل
پدرم قبل از فوت خانه را به برادرم صلح کرده است ، آیا امکان ابطال سند مالکیت وجود دارد ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر . امکان ابطال سند و صلح نامه نیست .