گرامی پرسید 2 سال قبل
اینجانب در مزایده دادگستری شهرستان ....خراسان شمالی شرکت نمودم و برنده ی مزایده شدم و امسال با نامه ی دادگستری به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و سند گرفتمپس از 3سال از تاریخ مزایده محکوم علیه در پرونده مزایده نسبت به ابطال سند اقدام کرده اکنون چکار کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام دادخواست ابطال سند شخصمحکوم علیه باید بررسی شود