d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aگرامی پرسید 12 ماه قبل
اینجانب در مزایده دادگستری شهرستان ….خراسان شمالی شرکت نمودم و برنده ی مزایده شدم و امسال با نامه ی دادگستری به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و سند گرفتم

پس از 3سال از تاریخ مزایده محکوم علیه در پرونده مزایده نسبت به ابطال سند اقدام کرده اکنون چکار کنم؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام دادخواست ابطال سند شخصمحکوم علیه باید بررسی شود

فهرست