مروتی پرسید 2 سال قبل
در تقسیم نامه عادی از 4 نفر ورثه تنها 3 نفر آن را امضا نموده اند ورثه ای که تقسیم نامه را امضا نکرده اقدام به طرح دعوای ابطال تقسیم نامه نموده آیا تقسیم نامه به کلی باطل و غیر قابل ترتب اثر می شود یا اینکه نسبت به امضا کنندگان نافذ است؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

نسبت به امضا کنندگان موثر است و نسبت به کسی که امضا نکرده نافذ نمی باشد.