d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمروتی پرسید 1 سال قبل
در تقسیم نامه عادی از 4 نفر ورثه تنها 3 نفر آن را امضا نموده اند ورثه ای که تقسیم نامه را امضا نکرده اقدام به طرح دعوای ابطال تقسیم نامه نموده آیا تقسیم نامه به کلی باطل و غیر قابل ترتب اثر می شود یا اینکه نسبت به امضا کنندگان نافذ است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

نسبت به امضا کنندگان موثر است و نسبت به کسی که امضا نکرده نافذ نمی باشد.

فهرست