d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهینی پرسید 1 سال قبل
سلام. ما شرکتی داریم که شخصی چندی پیش قرار شد کاری برای شرکت انجام دهد و بابت حق الزحمه تقاضا نمود. 50 درصد سهام شرکت را به نام ایشان منتقل نمائیم اما پس از انتقال سهام ایشان به تعهدات خود عمل ننمودند و این انتقال باعث بروز مشکلاتی برای شرکت شده است. ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. برای پاسخ به این سوال باید قرارداد منعقده فی مابین شما و منتقل الیه بررسی گردد و می توان تحت شرایطی انتقال سهام شرکت را باطل نمود.

فهرست