d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبابلی پرسید 8 ماه قبل
سلام. بنده سرقفلی ملک تجاری را در سال 72 خریداری کردم اما مالک از طریق اجرای ثبت اقدام به تقاضای صدور اجرائیه بر تخلیه نموده و اداره ثبت بدون توجه به اینکه قرارداد ما مشمول قانون 56 می باشد اجرائیه صادر کرده است. من از چه طریقی می توانم شکایت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

باسلام. با توجه به اینکه دستور اجرا مخالف قانون بوده شما باید دادخواست ابطال اجرائیه را بخواهید که مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند.

فهرست