آیا کسی که مرتکب قتل غیر عمد مورث شده باشد ارث می برد؟دسته بندی: پرسش های امور حسبیآیا کسی که مرتکب قتل غیر عمد مورث شده باشد ارث می برد؟
طاطاریان پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام آیا قاتل عمدی و غیرعمدی مورث از ترکه متوفی اثر می برد؟ آیا می توان در این خصوص اقدامی انجام داد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

خیر قابلیت پیگیری ندارد چرا که بنا به نظریه شماره 1249/7مورخ 31/3/1376 و با استناد به ماده 880 قانون مدنی، وراثی که عمدا مورث خود را بالمباشره یا به تسبیت یا با شرکت دیگران به قتل رسانده باشند از مقتول ارث نمی‏ برند.

فهرست