شعاعی پرسید 2 سال قبل
باسلامشخصی ملکی را مادام العمر وقف خود کرده است اکنون دستور مصادره اموال او صادر شده است آیا این ملک نیز توقیف می گردد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر حکم استرداد نسبت به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد و اموال موقوفه را شامل نمی گردد .