آیا زن از عین اموال غیرمنقول همسر ارث می برد ؟دسته بندی: پرسش های امور حسبیآیا زن از عین اموال غیرمنقول همسر ارث می برد ؟
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهرانگیز پرسید 1 سال قبل
آیا زن از عین اموال غیرمنقول همسر ارث می برد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر زن فقط از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد

فهرست