ایازی پرسید 2 ماه قبل
به دلیل بسته بندی نادرست کالا توسط ارسال کننده ، محموله باری دچار آسیب گردیده است ، چه کسی مسئول می باشد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

ارسال کننده مسئول می باشد .

فهرست