d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aایازی پرسید 1 سال قبل
به دلیل بسته بندی نادرست کالا توسط ارسال کننده ، محموله باری دچار آسیب گردیده است ، چه کسی مسئول می باشد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

ارسال کننده مسئول می باشد .

فهرست