دعاوی-مالکیت

دعاوی مالکیت

از نظر قانون مدنی، در مورد اموال، سه نوع حق برای اشخاص قابل تصور است؛ حق مالکیت عین یا منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به املاک.
هریک از این حقوق از مقررات خاص خود پیروی میکنه که در ماهیت، امتیازات، نحوه اثبات و …  با یکدیگر متفاوتند.  
فهرست