تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی

تشکیلات اداره ی تعزیرات حکومتی با توجه به قانون تعزیرات حکومتی در قالب دو بخش قابل بررسی است:1- تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی2- تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

شرح موضوع

تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب و سلسله مراتبی می باشد که به فراخور موضوع ارجاعی به این سازمان مشخص می گردد که کدامیک از شعب، صالح به رسیدگی میباشند. لازم به ذکر است که اقدام براساس تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی و طی نمودن مراتب قانونی،نیازمند شناخت دقیق و درست از این تشکیلات میباشد.

تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟و ساز وکار آن به چه شکل میباشد؟

صلاحیت شعب سازمان تعزیرات به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی طبق مقررات وقوانین مشخص شده است.شعب تعزیرات حکومتی ،صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارند که درقوانین برای آنها پیش بینی شده است.
طبق قوانین ومقررات تشکیلات سازمان تعزیرات به شرح ذیل میباشد:

الف)شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی

شعب بدوی در تعزیرات حکومتی به شعبه بدوی تعزیرات،هیات بدوی وشعب ویژه قاچاق کالا و ارز تقسیم میشود.
۱-شعب بدوی تعزیرات حکومتی
در مراکز استانها اداره کل و درشهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میگردد.تعداد شعب بدوی با پیشنهاد رئیس سازمان وتصویب وزیر دادگستری تعیین میشود.
شعب بدوی تعزیرات درحوزه شهرستان تشکیل میشود.ودرصورتیکه شهرستانی فاقد شعبه تعزیرات باشد به تخلف درنزدیک ترین حوزه همان استان رسیدگی میشود.چنانچه شهرستانی فاقد شعبه تعزیرات باشد رسیدگی به پرونده های آن شهرستان درصلاحیت نزدیک ترین شهرستان در آن استان میباشد.طبق آئین نامه امکان تشکیل شعب بدوی تعزیرات درشهرهای غیرمراکز شهرستانها نیز وجود دارد.چنانچه شهرستانی فاقد شعبه باشد،رئیس سازمان میتواند به یکی از روسا یا اعضا ماموریت دهد،که به پرونده ها رسیدگی نماید.شعب بدوی با حضور۱نفر رئیس تشکیل میشود وصلاحیت عام ورسیدگی بدوی به تمام تخلفات درصلاحیت شعب تعزیرات را دارد.
۲-هیات بدوی
رسیدگی بدوی به برخی ازتخلفات بیش از حد نصاب مشخص به هیاتهای بدوی محصول میشود.درمواردی که موضوع شکایت شاکی حاکی از تخلف بیش از ۰۰۰/۷۴۰/۳ ریال است به هیات بدوی ارجاع میگردد.
هیات بدوی متشکل از افراد ذیل میباشد:

  • یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
  • نماینده اتاق اصناف.
  • نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت.

رسیدگی درهیات بدوی با دعوت از شاکی ومشتکی عنه انجام خواهد شد.جلسات هیات بدوی با حضور هرسه عضو رسمی است.و آراء صادره با دو رای موافق معتبر میباشد.
اصل برصلاحیت شعب تعزیرات بوده وصلاحیت هیاتها استثناء میباشد.بنابراین درموارد تردید اصل برصلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است:
مواردی پس از ارجاع پرونده به هیات مشخص میگردد ارزش تخلف کمتر از میزان مقرر برای صلاحیت هیات میباشد.دراین صورت هیات میبایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به نفع صلاحیت شعبه اقدام نماید.
۳ـ شعبه بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز
شعب ویژه قاچاق کالا و ارز شعب تخصصی است.روسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین روسا و اعضای شعب سازمان با ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند.اعضای شعب سازمان باید حداقل دارای سه سال سابقه خدمت درتصدی شعبه سازمان باشند.

پیش بینی شرایط خاص برای روسای شعب ویژه قاچاق کالا و ارز به جهت اختیارات گسترده آنها در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز میباشند.

ب)شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی

در سازمان تعزیرات حکومتی شعب تجدیدنظر،هیات تجدیدنظر وشعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.علاوه بر این سه مرجع،شعب عالی سازمان نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی را برعهده دارند.
۱-شعبه تجدیدنظرتعزیرات حکومتی
شعب تجدیدنظر تعزیرات،برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شعب بدوی تشکیل میشود.این شعب مرجع عام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای شعب تعزیرات حکومتی محسوب میشوند.
آرای صادره از شعب بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز وهیاتهای بدوی موضوع تبصره۲ماده۷۲قانون نظام صنفی کشور میباشد.رسیدگی تجدیدنظر برعهده این شعب است.شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میگردد.

جلسه شعبه با حضور۲نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

2ـ هیات تجدیدنظر
هیات تجدیدنظر مرجع رسیدگی به آرای صادره از هیاتهای بدوی موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور میباشد.هیات تجدیدنظر متشکل از افراد ذیل میباشد:

  • یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی.
  • نماینده اتاق اصناف شهرستان.
  • نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان.

جلسات هیاتهای تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر میباشد.

3-شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز
سازمان تعزیرات ملزم به اختصاص شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز میباشد.این شعب متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات میباشد.
صلاحیت شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز،تجدیدنظرخواهی از آرای صادره ازشعب بدوی،در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمیباشد.این صلاحیت شامل اعتراض به قرارهای قابل اعتراض صادره از شعب بدوی ویژه نیز میباشد.
شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دونفر مستشار تسکیل میگردد.جلسه شعب با حضور یک رئیس وحداقل یکی از مستشاران رسمیت می یابد.رای صادره با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
۴-شعبه عالی
شعب عالی مرجع رسیدگی فوق العاده به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی میباشند.شعب عالی درسازمان مرکزی از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود.بنابراین قلمرو صلاحیت این شعب کشوری است.

صلاحیت شعب عالی ، رسیدگی به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی است.لذا رسیدگی به آرای قطعی شعب بدوی خارج از حدود صلاحیت شعب عالی است.درمواردی که وزیر دادگستری رای شعبه بدوی را خلاف قانون بداند،جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارسال میشود.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 13 امتیاز: 3.2)

پرسش و پاسخ

آرا قضایی

نظریات مشورتی

مقالات مرتبط