سوالی دارید؟

اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط گمرک

فهرست مطالب

اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط گمرک از سوی مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی قبل از ترخیص کالا بدون تودیع یا تامین جریمه مقرر صورت می پذیرد. اعتراض به جریمه با تقاضای ترخیص کالا ، منوط به تودیع یا تامین مبلغ جریمه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است

نحوه اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط گمرک

در رابطه با اصل پرداخت جریمه یا میزان آن دو حالت پیش می آید

الف) اعتراض به اصل جریمه: در این حالت از نظر صاحب کالا ارزش مندرج در فاکتور (سیاهه خرید) ارزش واقعی معامله بوده و ارزش اعلامی از سوی گمرک غیر واقعی نبوده که ملزم به پرداخت جریمه باشد

ب) اعتراض به میزان جریمه: چنانچه میزان جریمه تغییر ناپذیر باشد و گمرک محل تسلیم اظهار نامه، تقاضای تعدیل از سوی صاحب کالا را نپذیرد می تواند تقاضای نماید پرونده امر جهت بررسی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردد.

در هر صورت مرتکب می بایست اعتراضش را با دلایل و مدارک به گمرک محل تسلیم نماید سپس اعتراض به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و سپس رسیدگی می گردد.

نکات حقوقی  مورد بحث در زمینه اعتراض

 • اعتراض قبل از ترخیص کالا بدون تودیع یا تامین جریمه مقرر صورت می پذیرد.
 • اعتراض به جریمه با تقاضای ترخیص کالا، منوط به تودیع یا تامین مبلغ جریمه است به صورت وجه نقد  یا ضمانت نامه بانکی.
 • مرتکب می بایست اعتراض خود را با دلایل و مدارک به گمرک محل تسلیم نماید تا از طریق کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردد.
 • اعتراض به جریمه قاچاق مشمول این ماده نمی باشد و در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی نیست.
 • تعیین میزان جریمه یا درصد جریمه توسط رئیس گمرک محل با توجه به نوع، تکرار و تعدد تخلف سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع، ارزش کالا و شرایط مکان و زمان صورت می گیرد.

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض به جریمه های گمرکی را دارد؟

بنا به ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص جریمه تعیین شده از سوی گمرک، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

چنانچه صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالا را تحت عنوان دیگری اظهار کند مشروط بر آن است که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف را پرداخت کرده باشد، اظهار جدید پذیرفته می شود و در مواردی که کالا قاچاق باشد نمی توان اظهارنامه را تغییر داد.

مصادیق جریمه های گمرکی

مصادیق جریمه های گمرکی به شرح زیر می باشد:

۱-جریمه توقف وسایل نقلیه خالی در مسیرهای غیر مجاز و خروج از آنها بدون انجام تشریفات مربوطه

بنا به تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی، جریمه این تخلف با اصلاحات سال ۱۳۹۳ ۶۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال می باشد، مگر اینکه در اثر قوه قهریه ( فورس ماژور ) بوده باشد که جریمه تعلق نمی گیرد.

۲- جریمه کم اظهاری و بیش اظهاری کالای صادراتی

بنا به ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی، جریمه این تخلف حسب مورد معادل ۵ تا ۵۰ درصد یا ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مابه التفاوت می باشد.

۳- جریمه کشف مغایرت از سوی گمرک بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا که زیان مالی دولت را به دنبال داشته و قاچاق نباشد

اینگونه تخلفات شامل اختلاف در وزن ، تعداد، مقدار، تعرفه، ماخذ و موارد مشابه است حسب مورد مشمول جریمه ای از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد مابه التفاوت می باشد.

۴- جریمه تاخیر در خروج کالا و وسایل نقلیه از کشور یا تاخیر در تحویل آنها به گمرک ظرف مهلت مقرر

بنا به ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی، در مواردی که از سوی گمرک مهلت تعیین می گردد، (‌شامل رویه های عبور خارجی، عبور داخلی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، کارنه دو پاساژ و محموله های عبوری تحت صحابت کارنه تیر)، چنانچه کالا یا وسیله نقلیه موضوع با تاخیر از قلمرو گمرکی خارج یا تحویل گمرک گردد، بر اساس اصلاحات سال ۱۳۹۳ مشمول جریمه تعیین شده معادل روزانه ۴۰۰هزار ریال تا ۲میلیون ریال می گردد، مگر اینکه در اثر قوه قهریه ( فورس ماژور ) بوده باشد که جریمه تعلق نمی گیرد.

۵- جریمه اظهار خلاف بدون زیان مالی دولت

بنا به ماده ۱۱۰ قانون امور گمرکی، این گونه موارد مشمول جریمه انتظامی معادل ۱ میلیون ریال تا ۲ میلیون ریال می باشد.

۶- جریمه تاخیر در بازگرداندن کالای صدور موقت ظرف مهلت مقرر

بنا به ماده ۷۲ قانون امور گمرکی، جریمه تاخیر در بازگرداندن کالا همان جریمه موضوع ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی( یعنی روزانه هزار ریال تا ۲ میلیون ریال ) می باشد.

۷- جریمه تاخیر در تحویل کالای کران بری ( کابوتاژ ) به گمرک مقصد ظرف مهلت مقرر

بنا به ماده ۱۰۱ قانون امور گمرکی، چنانچه کالای کران بری مشمول مقررات قاچاق نباشد و تاخیر در تحویل آن در اثر قوه قهریه نبوده باشد، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی( یعنی روزانه ۴۰۰ هزار ریال تا ۲ میلیون ریال ) خواهد بود..

۸- تغییر عنوان اظهار در صورت تعلق جریمه به اظهار اولیه

بنا به ماده ۴۶ قانون امور گمرکی، در صورتی اظهار کننده می توان عنوان اظهار خود را تغییر دهد که کالا در اماکن گمرکی موجود بوده و اظهار خلاف اولیه مشمول مقررات قاچاق نبوده باشد. بدیهی است در صورت تعلق جریمه بر اساس اظهار اولیه، صاحب کالا می بایست جریمه متعلقه را بپردازد.

۹- جریمه حسابرسی پس از ترخیص وفق شرایط مقرر در قانون

بنا به ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیر موجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از ۳۰درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.

در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل ۱۰۰در صد آن نیز دریافت می شود.

۱۰ -جریمه مطالبه نامه کسر دریافتی صادره پس از ترخیص

چنانچه گمرک وفق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، مطالبه نامه کسر دریافتی صادر نماید( از حیث کشف مغایرت و تحقق تخلف ) آیا مشمول جریمه نیز می باشد؟

برخی معتقدند با توجه به اینکه ملاک تعیین جریمه برای اینگونه موارد، ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی است که به موجب آن به صراحت اشاره به ( قبل از ترخیص ) شده است، فلذا نمی توان اینگونه موارد را مشمول جریمه دانست. در مقابل برخی دیگر بر این باورند که ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی اشاره به وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است دارد و جریمه متعلقه نیز مشمول آن وجوه است و در نهایت برای اینگونه موارد نیز می توان جریمه تعیین کرد که در صورت اعتراض صاحب کالا به اصل یا میزان جریمه تعیین شده، قابل رسیدگی در کمیسیون باشد.

۱۱- جریمه کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها مثل کالای نو حقوق ورودی تعیین شود

بنا به ماده ۱۳۸قانون امور گمرکی: در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.

چنانچه گمرک در اینگونه موارد جریمه تعیین نماید و اختلاف بین صاحب کالابا گمرک پیش آید، با اعتراض صاحب کالا قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.

وکلای متخصص امور گمرکی در دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با آگاهی وتسلط به مفاد قانون امور گمرکی و مقررات و آیین نامه ها موجود در این زمینه آماده ارائه مشاوره و پذیرش هرگونه دعاوی گمرکی بازرگانان در زمینه‌های مختلف اعتراضات گمرکی، و موارد مشابه دیگر می باشند

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

اشتراک گذاری:

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

‫2 نظر

 • رنجبر

  سلام میشه بفرمایید وضعیت محموله کران بری که بعد از انقضای مهلت پروانه گمرک مقصد رسیده به چه صورت است؟آیا جریمه باید بپردازم؟

  بهمن ۲۹, ۱۳۹۹ در ۱۰:۴۹
  • مدیریت

   بنا به ماده ۱۷۸ قانون امور گمرکی، هرمحموله کران بری که بعد از انقضای مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامی به تشخیص رئیس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده می شود. در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه یا عذرموجهی باشد، در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دلایل را کافی تشخیص دهد اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدا برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام می نماید.

   بهمن ۲۹, ۱۳۹۹ در ۱۰:۵۹

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1 + 2 =