دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده1

دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

واردات و صادرات کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده از جمله حقوق مادی صاحب طرح می باشد و چنان چه  چه افراد بدون اجازه مالک طرح اقدام به واردات و صادرات این قبیل کالاها نمایند، صاحب طرح می تواند علیه آنان دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده را در مرجع صالح اقامه نمایند .

دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

دعوای صدور حکم منع واردات یا صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

دعوای صدور حکم منع واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

یکی از حقوق مادی صاحبان طرح های صنعتی، واردات کالاهای حاوی طرح های صنعتی ثبت شده می باشد. چنان چه اشخاص بدون اذن مالک طرح اقدام به واردات این قبیل کالاها به کشور نمایند ، صاحب طرح می تواند علاوه بر جلوگیری از ورود این قیبل کالاها به کشور علیه متخلف در مرجع صالح دعوای منع واردات کالاهای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده را ارائه نماید .

دعوای صدور حکم منع صادرات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

چنان چه اشخاص بخواهند، اقدام به صادرات کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده نمایند می بایست اذن صاحب طرح صنعتی ثبت شده را کسب نمایند و چنان چه بدون رعایت مقررات قانونی، کالاهای حاوی طرح صنعتی را به کشورهای دیگر صادر نماید، مرتگب نقض حق شده و از سوی صاحب طرح قابل تعقیب در مراجع صالح نمی باشد .

نحوه طرح دعوای صدور حکم منع صادرات یا واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

مالک طرح می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح و متناسب با موضوع دعوا، دادخواست منع صادرات و واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده را همراه با دلایل و مستندات را تسلیم نماید .

مطالبه خسارات ناشی از نقض حقوق مالک طرح صنعتی

در صورتی که به سبب واردات و صادات کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده، خسارات مادی و معنوی به مالک طرح وارد گردد، صاحب طرح می تواند ضمن دادخواست شکایت یا به صورت جداگانه از خوانده مطالبه خسارت نماید. در صورت اثبات ادعای خواهان در مرجع صالح، دادگاه میزان خسارت وارد شده را با جلب نظر کارشناس تعیین می نماید .

کارشناسی در دعوای مطالبه خسارت به جهت صادرات و واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

دادگاه می تواند به درخواست صاحب طرح صنعتی ثبت شده جهت تعیین میزان خسارت وارده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید، طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ، پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد.

اعتراض به نظر کارشناس

طرفین دعوا می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با ملاحظه نظر کارشناس، چنان چه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به صورت کتبی اظهار نمایند .

درخواست دستور موقت در دعوای منع صادرات یا  واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

چنان چه صادرات و واردات کالای مغایر ثبت شده سبب ورود خسارت به مالک طرح گردد، صاحب طرح ضمن دادخواست منع صادرات یا واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده می تواند تقاضای دستور موقت نماید، خواهان می بایست جهت جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل گردد، تامین مناسبی را نزد دادگاه بسپارد . درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است

اعتراض به دستور موقت

طبق ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت  به آن نیزاعتراض نماید .ولی در هر حال قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .

مرجع صالح جهت طرح دعوای منع صادرات یا واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

رسیدگی به دعوای منع صادرات یا واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران  می باشد .

تجدیدنظر خواهی از دعوای منع صادرات یا واردات کالای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده

تجدیدنظرخواه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی با مراجعه به شعب تجدیدنظر اعتراض خود را تسلیم نماید .

نحوه اجرای حکم

دادگاه پس از آن که ادعای مالک طرح صنعتی را در دادگاه احراز نمود، حکم بر توقیف کالاهای مغایر با طرح صنعتی ثبت شده در مرجع صالح صادر می کند .

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =