ارث

ارث عبارت است از انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی. منظور از حق، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص

ترکه
عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .
آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است :
1) موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن
2) موت فرضی: شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد. شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام وراثت بر او مترتب می شود و ارث اش تقسیم می شود .

ارث

طبقات ارث 
منظور از طبقه، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد. هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است. طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند: یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند .
در طبقات ارث، هر طبقه ای مانع وراثت طبقه دیگر می شود، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .
طبقات وراث عبارتند از :
اگر کسی فوت کند و پدر و مادرش زنده باشند و نوه اش هم زنده باشد به نوه اش هم ارثیه می رسد. اما زمانی که یک فردی فوت کند و یک فرزند و یک نوه دارد که این نوه از فرزند فوت شده اش باشد به این نوه ارث نمی رسد. ارث به نوه و نتیجه زمانی می رسد که اصناف بالایی نباشند .
2) برادران و خواهران و اجدات و جدات
3) خالات و عمات، خاله، عمه، عمو و دائی و فرزندان آنها
4) طبقه سببی است: زوج و زوجه. این طبقه در عرض سه طبقه دیگر است .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  انحصار وراثت
فهرست