کلاهبرداری در شرکت ها

کلاهبرداری در شرکت ها از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است. در قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلاهبرداری در شرکت های سهامی،کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود وکلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی پیش بینی شده است.

کلاهبرداری در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر به جهت امور تجاری تشکیل میشود .مسئولیت هریک از شرکا در این شرکت محدود به آورده هرشریک است.
امکان وقوع کلاهبرداری در شرکت با مسئولیت محدود بالاست از این رو قانون گذار ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/ ۱۳۱۱را به کلاهبرداری در شرکت با مسئولیت محدود اختصاص داده است.قانون گذار در ماده مزبور صراحتا افرادی را به عنوان کلاهبردار معرفی نموده است:

“اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
الف ـ موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه ی نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارنظر کرده باشند.
ب ـ کسانی که وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.”

با توجه به اینکه ماده صراحتا افراد مزبور را کلاهبردار خطاب نموده است.مجازات کلاهبردار نیز بر افراد مزبور جاری میگردد. در حال حاضر مجازات کلاهبردار ماده 1قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری میباشد.

کلاهبرداری در شرکت های سهامی

شرکت سهامی به شرکتی گفته میشود که سرمایه آن به قطعات مساوی سهام تقسیم میشود. شرکت سهامی بر دو نوع است. شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.
در این شرکت امکان کلاهبرداری وجود دارد از این رو قانون گذار ماده ۲۴۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ را به کلاهبرداری در شرکت های سهامی اختصاص داده است.قانون گذار در ماده مزبور چنین مقرر داشته است:

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی در معاملات دولتی

“هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقض داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده او به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”

کلاهبرداری در شرکت های سهامی بدین صورت است که گاهی فردی با سوء نیت افراد را تشویق به خرید اوراق بهادارشرکت سهامی مینماید درحالیکه میداند اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشاراوراق قرضه حاوی اطلاعات ناقص ونادرست است .یا اینکه با سوءنیت جهت اعلامیه پذیره نویسی سهام اطلاعات ناقص ونادرست ارائه میدهد .دراین صورت،فرد خاطی به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود. وچنانچه بر این اقدامات فرد خاطی نتیجه ای بار شود مجازات کلاهبرداری لحاظ میگردد.

کلاهبرداری در شرکت های مختلط

شرکت مختلط سهامی به شرکتی گفته میشود که تحت اسم مخصوص بین یک عده از شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل شود. کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی را با بررسی برخی از مواد میتوان بدین صورت عنوان نمود.از آنجایی که قانون گذار در ماده ۲۹۹ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۲۴/۱۲/1347 چنین مقرر داشته است که:

“آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجارتی می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است.”

وهمچنین ماده 180 قانون تجارت نیزبیان داشته است، برخی از مواد این قانون(ماده 92) در مورد شرکت های مختلط نیز لازم الرعایه میباشد.ازاین رو ماده 92 قانون تجارت مصوب1311که افرادی را کلاهبردار محسوب نموده است،نسخ نشده و به قوت خود باقی است. طبق ماده مزبور افراد زیر کلاهبردار محسوب میشوند:

بیشتر بخوانید :  جرم تخریب اموال عمومی و دولتی

“1) هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یاوقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به اینوسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکورمؤثرشده،یا نشده باشد.
2)هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3)مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومیرا بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.”

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست