فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به معنی اختیار به هم زدن قرارداد است.قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی لازم میباشد،چرا که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.…
ادامه مطلب

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت ابطال قرارداد مشارکت در ساخت مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت الزام سازنده به انجام تعهدات الزام مالک به انجام تعهدات تعدیل قرارداد مشارکت…
ادامه مطلب
فهرست