داوری بین المللی

ابطال رای داوری اعتراض به رای داور دستور موقت و تامین خواسته در داوری اعاده دادرسی نسبت به رای داور اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور اجرای رای داوری درخواست توقف اجرای رای داور…
ادامه مطلب

مسئولیت مدنی و کیفری داور

ابطال رای داوری اعتراض به رای داور دستور موقت و تامین خواسته در داوری اعاده دادرسی نسبت به رای داور اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور اجرای رای داوری درخواست توقف اجرای رای داور…
ادامه مطلب

وکیل دعاوی بین المللی

منظور از دعاوی، هرگونه اختلافی است که بین طرفین اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بسته به نوع ارتباط آنها اعم از خانوادگی، تجاری، قراردادی، کیفری، شهرداری و مالیاتی…
ادامه مطلب

دادرسی داوری تجاری

استنباط از ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که آیین دادرسی داوری تجاری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به اختلافات در امور…
ادامه مطلب
فهرست