بازداشت اموال محکوم علیه نزد  شخص ثالث

با اقامه هر دعوا  و صدور رای قطعی یکی از طرفین محکوم می گردد  که انچه را طرف دیگر(محکوم له) تقاضا دارد را به وی مسترد نماید . گاهی محکوم علیه خود اموالی را جهت  پرداخت بدهی خود معرفی می نماید.اما در اغلب موارد این چنین نیست. ومحکوم له بایستی اموالی را از محکوم علیه معرفی و در جهت توقیف آنها برآید.   اما گاهی اموالی که از محکوم علیه موجود است در نزد خود او نیست. و در نزد شخص دیگری این اموال تحت عناوین مختلف نگهداری می شود.

در  چنین مواقعی نیز قانونگذار این حق را به محکوم له اعطا نموده است که چنانچه چنین اموالی را از محکوم علیه می شناسند با معرفی این اموال در جهت استیفای طلب خویش برآید. و به عبارت دیگر نمیتوان به دلیل  عدم وجود اموال نزد خود محکوم علیه از توقیف آنان جلوگیری نمود. فلذا قانونگذار بازداشت اموال محکوم علیه که نزد شخص ثالثی موجود است را نیز مجاز اعلام نموده  است. و اما در مورد این که چه اموالی رامیتواند نزد اشخاص ثالث  توقیف نمود به اهم آنها در این بحث اشاره می نماییم.

اموال منقول:  

ممکن است اموال منقولی از محکوم علیه موجود باشد که این اموال نزد شخص ثالثی نگهداری شود.این اموال تحت هر عنوانی که نزد شخص ثالث باشد از جمله امانت  ،عاریه ، قرض  ، اجاره و…  در صورت معرفی از سوی محکوم له قابل بازداشت می باشد.

طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث

چنانچه محکوم علیه طلبی  به هر علتی از  شخص ثالث داشته باشد و محکوم  له از وجود این طلب اگاه گردد. میتواند با معرفی این طلب در  جهت توقیف آن برآید. شاید برایتان جالب باشد که بدانید سهام  اشخاص در شرکت ها نیز می توانند در زمره طلب محکوم علیه از شرکت قلمداد شود. فلذا قابل توقیف توسط محکوم له می باشد.

وجوه نقد محکوم علیه نزد شخص ثالث:

وجوه نقد را شاید بتوان یکی از وجوه قابل دسترس از محکوم علیه معرفی نمود .این وجوه می‌تواند در نزد یک شخص باشد. و یا این که نزد بانک نگهداری شود. که در هر دو صورت قابل بازداشت توسط محکوم له می باشد.البته لازم به ذکر است جایی که این وجوه در نزد یک شخص باشد،احتمال تبانی شخص ثالث و محکوم علیه در این مورد وجود دارد. از این رو اثبات این مورد که وجوه مزبور متعلق به شخص محکوم علیه  است معمولا با دشواری روبرو است. اما چنانچه محکوم له وجوهی از محکوم علیه  را که درنزد  بانک  میباشد را معرفی نماید ، به دلیل  قانونی بودن سیستم بانکی امکان تخطی در این مورد تقریبا غیر ممکن است. چرا که  با معرفی این وجوه توسط محکوم له ، بلافاصله اخطار توقیف به بانک‌ ابلاغ می‌گردد. در این صورت بانک به محض دریافت ابلاغ دستور توقیف  وجوه محکوم علیه را صادر می نماید.

بازداشت مهریه محکوم علیه:

مسلماً این نکته برایتان بسیار جالب خواهد بود که بدانید چنانچه محکوم علیه  زن باشد مهریه ای که این زن در نزد شوهر خویش دارد جزو اموال وی محسوب می‌شود و قابل بازداشت توسط محکوم له می باشد. اما توجه به این نکته نیز لازم است که مهریه عندالمطالبه میباشد. یعنی تا زمانی که زن آن را از شوهر تقاضا ننماید شوهر الزامی به پرداخت آن ندارد. لذا محکوم‌علیه نمیتواند  نزد شوهر زن رفته و مهریه زن (محکوم علیه )را  به عنوان طلب خویش مطالبه نماید.  اما می‌تواند  آن را در نزد شوهر توقیف نماید. بدین معنا که هرگاه که زن مهریه خود را مطالبه نمود و شوهر آن را  پرداخت نماید ، مهریه مزبور که جهت طلب محکوم علیه توقیف گردیده است توسط مامور اجرا  به نفع محکوم له وصول می گردد. وحتی  چنانچه محکوم علیه جهت فرار از ادای دین مهریه خویش را ابرا(ببخشد) نماید این ابرا به دلیل اینکه بعد از توقیف مال توسط محکوم له بوده است  ، حق  وی را ضایع نمینماید. و ابرا مزبور در حق وی  موثر واقع نمی‌شود.

اقدامات لازم جهت توقیف مال نزد شخص ثالث

1)اولین اقدام جهت توقیف اموال  محکوم علیه که نزد شخص ثالث وجود دارد  ،معرفی این اموال می باشد چرا که مأمور اجرا باید بدانند چه اموالی را بایستی بازداشت نماید. لازم به ذکر است که معرفی اموالی که نزد شخص ثالث وجود دارد به موجب درخواستی است که در آن شخص ثالث به طور کامل معرفی می شود.و همچنین  لازم است مالی که جهت توقیف معرفی می شود نیزکاملا مشخص گردد. درخواست مزبور فاقد هزینه می باشد و شکل ویژه ای هم ندارد.

2)پس از این مرحله دادورز اخطاریه ای را به همراه  رونوشت اجراییه  به شخص ثالث ابلاغ می نماید. و رسید از وی  دریافت می گردد. لازم به ذکر است که  مراتب فوق به محکوم علیه  نیز  ابلاغ می‌شود.

۳) پس از ابلاغ به شخص ثالث  دو حالت کلی عارض میشود. جایی که شخص ثالث می پذیرد که اموال محکوم علیه نزد وی می باشد. و یا اینکه به طور کلی منکر این امر میشود.

در صورتی که بپذیرد اموال محکوم علیه نزد وی وجود دارد با سه فرض روبرو می شویم:

الف) گاهی شخص  ثالث به طور کامل می پذیرد که اموال محکوم علیه نزد وی موجود است. که این مورد بدیهی ترین فرض  ممکن میباشد. و اموال مزبور از همان تاریخ ابلاغ اخطاریه توقیف،به نفع محکوم له بازداشت شده قلمداد میگردد.

ب) گاهی شخص ثالث وجود قسمتی از اموال محکوم علیه را نزد خود  میپذیرد. در این صورت نسبت به قسمتی از محکوم به که آن را می پذیرد از همان تاریخ  ابلاغ اخطاریه ،اموال مزبور توقیف شده به حساب می آید.  و  نسبت به باقی اموال بایستی با ادله دیگری موضوع اثبات گردد.

ج) اما فرض دیگری که متصوراست این است که گاهی مالی نزد شخص ثالث  به عنوان مال محکوم علیه مورد توقیف قرار می گیرد. در این فرض  شخص ثالث ضمن اقرار به این موضوع که مال متعلق به محکوم علیه است  اما حقی نیز در مال مزبور برای خود  قائل می باشد. به عنوان مثال می توان این مورد را مطرح کرد  که شخص  ثالث اقرار نماید که مال متعلق به محکوم علیه می باشد. اما  با عقد اجاره نزد  وی می باشد .و او نسبت به آن دارای حق است . در این صورت با چنین اقراری مال نزد شخص ثالث توقیف شده محسوب می گردد. لازم به ذکر است که چنانچه محکوم له  منکر ادعای شخص ثالث گردد خود محکوم له بایستی ادعای خود را ثابت نماید. و شخص ثالث تکلیفی برای اثبات مدعای خویش ندارد.

۴)پس ازاینکه  شخص ثالث پذیرفت که اموال مزبور متعلق به محکوم علیه است وی مکلف است که بر طبق دستور مامور اجرا اقدام نماید. وبه تصرف دادن اموال مزبور به محکوم علیه  ممنوع میباشد .چرا که از زمان ابلاغ اخطاریه توقیف اموال ،اموال مزبور به نفع محکوم له  توقیف شده محسوب میشود. مال توقیف شده نزد شخص ثالت از طریق مزایده جهت وصول طلب محکوم له به فروش میرسد. و البته گاهی هم ممکن است  مال مزبور عین معین باشد .که در این صورت به همان شکل از شخص ثالث مسترد و به محکوم له تحویل میگردد.لازم به ذکر است که چنانچه نیاز به فروش اموال از طریق مزایده باشد اموال مذکور تا روز مزایده در نزد شخص ثالث باقی می ماند. و چنانچه به هر علتی از اموال مزبور نیز رفع توقیف به عمل بیاید شخص  ثالث بایستی اموال مزبور را به محکوم علیه آنها مسترد نماید.

در این مقاله سعی بر این بوده تا شما عزیزان را با توقیف اموالی از محکوم علیه که نزد شخص ثالث وجود دارد ومراحل توقیف این اموال آشنا نماییم .هرچند بحث در این باره بسیار مفصل میباشد.بخواهید در این باره به طور کامل صحبت کنیم مباحث زیادی را باید مورد بررسی قرار دهیم. از این رو به همین میزان بسنده مینماییم. اما شما دوستان همیشگی باید بدانید که چنانچه قصد توقیف مالی نزد شخص ثالث را داشته باشید بایستی اطلاعاتی جامع و کامل تری را در اختیار داشته باشید. و به صرف اطلاعات جزئی نمی توانید نتیجه مطلوب را از آن خود کنید. لذا توصیه می شودقبل از ورود به چنین اقداماتی  از کمک اهل فن رشته حقوق وکلا و مشاوران مجرب و متعهداین رشته غافل نشوید. و چنانچه رسیدن به نتیجه مطلوب برای شما اهمیت ویژه ای دارند حتماً ازوکلای رشته حقوق جهت رسیدن به نتیجه مطلوب خود استفاده نمایید. چرا که ورود به برخی از دعاوی در حین سادگی خود پیچیدگی های خاص خود را دارند. که جز با دقت وتبحر کافی نمیتوان به انها دست یافت.

گروه وکلای داد پویان حامی با دارا بودن کادری متخصص و متعهد ومتبحر خود در کلیه دعاوی حقوقی  کیفری  و… در این زمینه هم تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراه شماست….

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست