واگذاری اراضی موات

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در بند ج ماده 7 اراضی موات را قابل واگذاری دانسته است ‌اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه…
ادامه مطلب

اراضی موات غیر شهری

اراضی موات به دو دسته اراضی موات شهری و اراضی موات غیر شهری تقسیم می شوند. اراضی موات زمین هایی هستند  که فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادی و…
ادامه مطلب
فهرست