تصحیح رای داور – تفسیر رای داور – تکمیل رای از سوی داور

تصحیح رای داور

طبق ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی « تصحیح رای داور در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضاء مدت داوری رأسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند». طبق قاعده فراغ از دادرسی داور همانند قاضی حق رسیدگی به پرونده و تغییر ارکان رای را ندارد مگر در مواردی که قانونگذار چنین حقی را به او داده باشد مانند رسیدگی به دعوی واخواهی و غیره مع الوصف مقنن در حدود ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی حق تصحیح رای را به داوران داده است و منظور از تصحیح رای داور به هیچ وجه بازبینی ماهوی در رای صادره نمی باشد و داور حق ندارد اشتباه استنباط خود را با تصحیح رای برطرف نماید. بلکه فقط چنانچه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد در ظرف مهلت یاد شده اقدام به صدور رای تصحیحی نماید. چنانچه داور مبادرت به صدور رای تصحیحی نماید در متن رای تصحیحی تأکید خواهد نمود تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای تصحیحی نیز وفق مقررات در حدود 485 قانون آئین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

تصحیح رای داور

تصحیح رای داور

تفسیر رای داور

زمانی که رای داور مبهم می باشد و احتیاج به تفسیر دارد مثلاً داور، خوانده را محکوم به پرداخت وجهی نماید ولیکن مبلغ آن ذکر نشود و یا اینکه وی را ملزم به انجام تعهد قراردادی نماید ولیکن نوع تعهد را دقیقا ذکر ننماید. با عنایت به اینکه موارد یاد شده منصرف از شمول ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی به شرح فوق الذکر می باشد و با التفات به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آن امر سکوت اختیار شده است. در آن خصوص دو راهکار قابل تصور است. از یک طرف چنانچه تقاضاء اجراء رای داور از سوی هر یک از طرفین شده باشد، دادگاه مرجوع الیه به استناد ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد». در نتیجه قرار رد درخواست اجراء رای داور را صادر و اعلام می نماید. راهکار دیگر اینکه با استناد به قاعده مندرج در ماده 27 قانون اخیرالذکر و همچنین به استناد بند یک ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر داشته «داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأسا هرگونه اشتباه در محاسبه نگارش یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین 30 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مذکور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ وصول تقاضاء و در مواردی که رأسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ظرف 30 روز از تاریخ صدور، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد نمود». فلذا در فرض اخیر چنانچه طرفین دعوی درخواست مزبور را از داور ننموده باشند و یا داور رأسا اقدام به رفع ابهام ننماید در صورت درخواست اجرای رای داوری از سوی دادگاه، شعبه دادگاه مربوطه باید مراتب رفع ابهام را از داور یا داوران صادرکننده رای در ظرف مهلت معینی درخواست و یا اینکه وقت رسیدگی در آن خصوص تعیین طرفین دعوی و داور را جهت رفع ابهام از رای دعوت، متعاقب آن در خصوص مورد تقاضا (اجرای رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید. به نظر می رسد از راهکارهای پیشنهادی مزبور راهکار اخیرالذکر با روح و فلسفه داوری مطابقت بیشتری دارد با التفات به اینکه هدف اصلی در بحث داوری فصل خصومت توسط مراجع غیر از دادگستری است، دادگاه مکلف است تسهیلات لازم را در آنخصوص مهیا و موانع را برطرف نماید مگر اینکه قانونگذار صریحا دادگاه ها را منع نموده باشند. (تصحیح رای داور)

بیشتر بخوانید :  اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور

تکمیل رای از سوی داور

چنانچه بعد از صدور رای مشخص گردد داور یا داوران نسبت به بخشی از دعوی طرفین موضوع قرارداد داوری اقدام به انشاء رای ننموده باشند. داور یا داوران مربوطه مکلفند پیرو رای داوری صادره اقدام به صدور رای تکمیلی و یا رای پیروی نمایند. در بند 2 ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی عنوان گردیده« هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رای داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ظرف 60 روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داور می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند» فلذا به نظر می رسد در داوری داخلی نیز طرفین حق دارند درخواست رای تکمیلی را در حدود مواعد مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی از داور و یا داوران درخواست نمایند.(تصحیح رای داور)


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت  در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 4.7)
فهرست