دعاوی-ملک-مشاع

دعاوی املاک مشاع

ملک مشاع , ملکی است که بین دویا چند نفر مشترک می باشد و مالکان آن در تمام اجزاء شریک می باشند .

مالکان بدون اجازه یکدیگر حق تصرف در مال مشترک را ندارند .
فهرست