دعاوی الزام به تحویل و تسلیم

تعهد اصلی بایع در عقد بیع، تحویل مبیع به مشتری است. در صورتی که فروشنده پس از وقوع بیع، علی رغم تعهدات قراردادی خود از تسلیم مبیع به منتقل الیه امتناع نماید، میتوان ضمن تقدیم دادخواست مرتبط، الزام او را به ایفا تعهدات خود از دادگاه مطالبه نمود.
مقاله ای با این عنوان یافت نشد
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 3.8)
فهرست